arts-engine.org.uk logo
Mer 19 Ionawr 2022

Amodau a Thelerau

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys sy'n ei gwneud yn bosibl i chi gyrraedd y wefan yma a'i defnyddio, yn amodol ar yr amodau a'r telerau canlynol:

 • Os ydych yn defnyddio'r wefan yma, mae hyn yn golygu eich bod yn derbyn yr amodau a'r telerau hyn a fydd yn dod i rym ar y dyddiad y byddwch yn defnyddio'r wefan gyntaf. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys yn cadw'r hawl i newid yr amodau a'r telerau hyn unrhyw bryd trwy osod neges ar y wefan am y newidiadau. Os ydych yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon ar ôl i unrhyw neges am newidiadau ymddangos, mae hyn yn golygu eich bod yn derbyn yr amodau a'r telerau diwygiedig.
 • Bwriadwyd y wefan hon at eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun. Ni chewch gopïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, postio darlledu na throsglwyddo cynnwys y wefan mewn unrhyw ffordd ar wahân i'ch defnydd personol ac anfasnachol eich hun. Mae angen caniatâd ysgrifenedig o flaen llaw gan Powys County Council's Arts Development Service i'w defnyddio at unrhyw ddiben arall.
 • Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan dim ond at ddibenion cyfreithlon nad ydynt yn tramgwyddo hawliau nac yn cyfyngu nac yn atal defnydd a mwynhad trydydd parti o'r wefan hon, nac yn achosi blinder, anghyfleuster neu bryder dianghenraid i drydydd parti. Mae cyfyngu neu atal o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, yn ddifrïol neu'n sarhaus neu ymddygiad a allai aflonyddu neu achosi trallod, anghyfleuster, poendod neu fygythiad i unrhyw berson a thrawsyrru cynnwys budr, bygythiol neu dramgwyddus, neu dorri ar draws llif arferol y deialog ar y safle.
 • Mae'r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill nad yw Powys County Council's Arts Development Service o bosibl yn eu rhedeg. Nid yw Powys County Council's Arts Development Service yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn, ac nid yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd a allai godi mewn perthynas â defnyddio gwefannau o'r fath.
 • Mae Powys County Council's Arts Development Service yn ceisio sicrhau bod yr holl wybodaeth a'r deunyddiau ar y wefan yma yn gywir ac yn fanwl ond nid yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd am gamgymeriadau neu hepgoriadau. Nid yw Powys County Council's Arts Development Service chwaith yn gwarantu na fydd modd defnyddio'r wefan yn ddi-dor. Mae Powys County Council's Arts Development Service yn darparu'r deunyddiau sy'n cael eu cyhoeddi ar ei wefan ar y sail ei fod yn ymwadu â phob gwarant ynghylch deunyddiau o'r fath, boed yn ddatganedig neu'n oblygedig. Nid yw Powys County Council's Arts Development Service, ei weithwyr, ei gyflenwyr a darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd am golli busnes, refeniw nac elw, boed hynny'n uniongyrchol, yn anuniongyrchol neu'n ôl-ddilynol, neu am niwed arbennig sy'n codi o ganlyniad i gyhoeddi'r deunydd ar y wefan hon, neu drwy ddefnyddio'r wefan hon.
 • Rydych yn cydnabod bod pob hawl i eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfraint a hawliau cronfa ddata yng ngwefan Powys County Council's Arts Development Service, ynghyd â'i gynnwys, yn perthyn i, neu wedi'i drwyddedu yn enw Powys County Council's Arts Development Service sy'n cael eu defnyddio fel arall gan Powys County Council's Arts Development Service yn ôl yr hyn a ganiateir gan y gyfraith berthnasol.
 • Mae gan Powys County Council's Arts Development Service yr hawl i olygu, i wrthod gosod neges, neu i symud unrhyw ddeunyddiau sy'n cael eu cyflwyno neu eu gosod ar y wefan hon. Nid yw Powys County Council's Arts Development Service yn atebol am unrhyw ddeunydd sy'n cael ei osod ar y wefan ar wahân i'r hyn y mae Powys County Council's Arts Development Service ei hun yn ei osod yno. Eiddo'r trydydd parti perthnasol yw barn, cyngor, datganiadau, cynigion neu wybodaeth arall sy'n cael eu mynegi gan drydydd parti ar y wefan hon. Nid yw Powys County Council's Arts Development Service yn cymeradwyo nac yn gyfrifol am gywirdeb deunydd unrhyw drydydd parti.
 • Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy'n llywodraethu'r amodau a'r telerau. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o'r telerau a'r amodau hyn yn gyfan gwbl yn destun awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr.
 • Os gwelwch unrhyw beth ar y wefan sy'n destun pryder i chi, yna rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.
 • Os ydych yn anfodlon ag unrhyw ran o'r wefan hon, neu ag unrhyw un o'r telerau a'r amodau defnydd hyn, rhowch y gorau i ddefnyddio'r wefan ar unwaith.
 • Os pennir bod unrhyw un o'r amodau neu'r telerau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys, neu nad oes modd ei orfodi mewn rhyw fodd arall, yna i'r graddau y bo'r amodau neu'r telerau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu nad oes modd ei orfodi mewn rhyw fodd arall, bydd yn cael ei dorri allan a'i ddileu o'r telerau a'r amodau hyn. Bydd y cymal yma a'r amodau a'r telerau sy'n weddill yn goroesi, yn aros mewn grym ac effaith lawn ac yn parhau i fod yn rhwymol ac yn destun gorfodaeth.

search

 
Chwilio trwy'r safle cyfan
categori hwn
 

arts-engine shortlist

 • Defnyddio'r Rhestr Fer Mudiadau i greu .....
 

recently viewed photos & artists

Nid ydych wedi edrych ar unrhyw fudiadau eto

 
© 2009 arts-engine.org.uk, all rights reserved | website design: trimast systems limited
Cyngor Sir Powys County CouncilCyngor Ceifyddydau Cymru | Arts Council of Wales