arts-engine.org.uk logo
Llun 30 Tachwedd 2020

Ymwadiad

Darparwyd y data ar y tudalennau hyn er gwybodaeth i'r cyhoedd. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (y cyfeirir ato wedi hyn fel "Powys County Council's Arts Development Service") yn derbyn gwybodaeth sy'n cael ei chyflwyno gyda phob ewyllys da ac yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod y manylion sy'n cael eu cyflwyno yn gywir. Fodd bynnag, dylid nodi mai unigolion a/neu grwpiau yn y gymuned sy'n darparu'r wybodaeth yn wirfoddol ac ni fydd Powys County Council's Arts Development Service yn cynnal unrhys gwiriadau dilysrwydd nac ymchwiliadau pellach. Bydd Powys County Council's Arts Development Service yn cadw data personol ac yn eu prosesu yn unol â phob deddfwriaeth gyfredol sy'n ymwneud â diogelu data.

Nid yw Powys County Council's Arts Development Service yn cymeradwyo, yn argymell na'n cefnogi unrhyw sefydliad, gwasanaeth na dolen sydd yn y rhestr, a darperir y wybodaeth a geir yn y gronfa ddata hon heb unrhyw fath o warant boed yn ddatganiedig neu'n oblygiedig. Ac ni fydd Powys County Council's Arts Development Service yn atebol na'n gyfrifol am gynnwys na gwybodaeth ar wefannau y darparwyr dolenni ar eu cyfer.

Mae Powys County Council's Arts Development Service yn cadw'r hawl i wrthod neu i ddileu cyhoeddiad unrhyw sefydliad neu wybodaeth y mae'n credu sy'n groes i gyfreithiau'r DG, neu y rhoddwyd tystiolaeth ei fod yn groes iddynt. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ôl-ddilynol na niwed o unrhyw fath sy'n codi o ddefnyddio neu fethu â defnyddio data neu elw o ganlyniad i ddefnyddio, neu mewn cysylltiad â defnyddio arts-engine.

search

 
Chwilio trwy'r safle cyfan
categori hwn
 

arts-engine shortlist

  • Defnyddio'r Rhestr Fer Mudiadau i greu .....
 

recently viewed photos & artists

Nid ydych wedi edrych ar unrhyw fudiadau eto

 
© 2009 arts-engine.org.uk, all rights reserved | website design: trimast systems limited
Cyngor Sir Powys County CouncilCyngor Ceifyddydau Cymru | Arts Council of Wales