access

Gwilym Morus

Cerddor annibynnol gyda phrofiad mewn cyfansoddi ar gyfer teledu, ffilm, perfformiadau theatrig, mentora pobol ifanc a chyweithiau rhyng-ddiwllianol. Independent musician with experience in composing for television, film, theatrical performance, youth mentoring and cross-cultural collaborations. (scroll down for English) Enghreifftiau o waith yn y sector greadigol: 2000 - 2011 ? prif leisydd ac offerynnwr taro y band affro b?t Drymbago. Rhyddhawd dau albwm gan y band a chwaraewyd mewn sawl gw?l a lleoliad. 2002 - 2004 ? ar y cyd ag artistiaid eraill sefydlais gwmni cydweithredol fu'n cynnal digwyddiadau celfyddydol, yn annibynnol ac ar gomisiwn, gan gynnwys gweithdai cerddoriaeth a barddoniaeth ar gyfer y Comisiwn Goedwigaeth. 2004 hyd at y presennol ? yn cyfansoddi, perfformio, recordio a hyrwyddo cerddoriaeth wreiddiol. Ers 2005 rwyf wedi rhyddhau 5 albwm. Maent ar gael i'w lawrlwytho oddi ar fy ngwefan www.caneuon.com. 2005 ? sefydlu cynllun Gwybodaeth Amgen, sef cywaith cerddorol gyda cherddorion o Balestina; blwyddyn yn ddiweddarach cynhyrchwyd rhaglen ar y cynllun gan gwmni teledu Cwmni Da. Yn 2007, trefnais wythnos o gyngherddau a gweithdai yng Nghymru, gan wahodd cerddorion o Balestina i Gymru ar eu cyfer. 2007 ? sefydlu label cyhoeddi er mwyn cofrestru fy mhrosiectau cerddorol. 2007 ? etholwyd yn gyd-gadeirydd ar Gynghrair Cerddorion a Chyhoeddwyr Cymru er mwyn herio'r toriadau ym mreindaliadau cerddoriaeth Gymraeg. Sefais lawr yn 2008 er mwyn canolbwyntio ar fy noethuriaeth. 2008 ? cyflogwyd gan gynllun Bocs?n i redeg gweithdai cerddoriaeth mewn ysgolion uwchradd yn Sir F?n; yn yr un flwyddyn rhedais weithdai ymarferol ar dechnegau recordio ar gyfer bandiau ifanc yn stiwdio Bocs?n yn Amlwch. 2011 ? comisiynwyd gan yr Esiteddfod Genedlaethol i ymateb i'r gweithiau celfyddyol oedd yn cael eu harddangos yn eu Lle Celf y flwyddyn honno yn Wrecsam. Dros gyfnod o 10 diwrnod cyfansoddais a recordiais albwm yn ymateb i 10 or gweithiau yn yr oriel. Mae?r albwm, Lle Troediaf Ymddengys Y Llawr, ar gael i?w lawrlwytho am ddim oddi ar fy ngwefan www.caneuon.com. 2012 - 2014 ? derbyniwyd wahoddiad i ysgrifennu'r brif erthygl, Corn Gwlad, yng nghylchgrawn celf Taliesin dros y ddwy flynedd nesaf. ----------------------------------- Examples of work in the creative sector: 2000 - 2011 ? lead singer and percussionist for a twelve piece afro beat outfit called Drymbago. We released two albums and played at several festivals and venues. 2002 - 2004 ? alongside other artists I helped found a co-operative company, Cwmni Celf Cynaladwy, that held arts events, independently and for commission, including music and poetry workshops for the Forestry Commission. 2004 to present ? composing, recording and promoting original music, mostly through the medium of Welsh. Since 2005 I've released 5 solo albums. These are available, along with video of performances, at my website www.caneuon.com. 2005 ? founded the Alternative Information project ? a collaboration with musicians from Palestine; a year later the Cwmni Da production company made a documentary on the project. In 2007, I organised a week of performances and workshops in Wales with two musicians from Palestine. 2007 ? founded a small publishing label, Eilio, to register the content of my different music projects. 2007 ? elected co-chair of the Welsh Musicians and Publishers Alliance to challenge the cuts in Welsh music royalties. I stood down in 2008 to concentrate on my doctorate. 2008 ? employed by the Bocswn Project to run songwriting workshops in secondary schools on Anglesey; in the same year I ran practical workshops in recording techniques for young bands in the Bocswn studio in Amlwch. 2011? commissioned by the National Eisteddfod to respond to art work displayed at that year's Art Space at the Wrecsam eisteddfod. I composed and recorded an album responding to 10 works of contemporary art. The album, Lle Troediaf Ymddengys Y Llawr (Where I tread the ground appears), is available to download for free from my website www.caneuon.com/ybabellgelf. 2012 - 2014 ? accepted the invitation to write the lead article for the next two years for Taliesin, a long running Welsh arts journal.

Contact Details

Fflat 3
Plas Einion
Ffwrnais
Ceredigion
SY20 8PG